Posts Tagged tungomål

Utfordringaråret!

Elder kannhenda helder «fyrste utfordringaråret», ettersom eg hev tenkt å halda fram. (Kannhenda eg skal gjera ei «trettiårsprøva» på dette? XD)

Eg byrja dette året ved å vera rå i tretti dagar, og hev tri dagar att. No tenkjer eg halda fram med det kvar månad – altso utfordringane. Kvar nye månad skal eg byrja på ei ny prøva. Det er bra um eg byrjar fyrste dagen, men det gjer inkje um eg byrjar seinare.

I dag byrja(r) eg hugleidsloutfordringi (hugleidsla = «meditation») mi! Kvar dag skal eg hugleida tvo gonger, i minst fem minutt kvar gong. Dette er avdi det er betre å gjera det ofte og lite enn mykje på ein gong (som med so mykje anna), og det krev mindre viljastyrke å halda på i fem minutt enn tjuge. Målet er jo å verta betre, so det vert gildt å hugleida lenge.

Eg og Eiríkr hev tenkt å laga ein umsetjar frå engelsk til høgnorsk og (god) nynorsk – me lyt laga honom hin vegen au, sjølvsagt. Målet er å laga ei slags blanding millom tritrans.net og nynorskordboki på nett. Etter kvart mun me leggja til tyskt, spanskt, franskt, og fleire mål, um me idest. Me ynskjer au å laga eit brukende som kann lastast ned. Det skal vera ein ordumsetjar, so han kann nyttast ved skulaprøvor.

No hev eg nådd seks og eit halvt stundarbrot (minutt) i solarskoding! 😀

Advertisements

Kommenter innlegget

Ein ny freistnad! (uppdatért)

Ein ny liten freistnad byrjar (ǫffissiellt) i morgon. Eg tenkjer halda det gangande i ei-tvo vìkor og sjå korleîs det er å skriva framandord so ljodrett (orrtofónt) som råd. Her på sida hev eg fenge nokre fåe innspel frå folk som ikkje lika måten eg skreiv framandord på tidlegare, so no fekk eg hug til å freista dette. Det vert litt likt slik eg skreiv talemål fyre eg byrja med nynorsk.

 • lange sjølvljodar vert merkte med akksã égý (til dømes á, é, í osb)
 • nasálar vert merkte med tilde (til dømes ã, men det er berre når eg tek ordi beint frå fransk)
 • lange medljodar er allstødt dǫbble (til dømes kk, bb, tt osb)
 • lang å-ljod = å
 • stutt å-ljod = ǫ (brigda: ò => ǫ)
 • lespeljod (th på engelskt; z, c (fyre i og e) på spanskt) = þ
 • stungen d = ð
 • engelsk sh-ljod = š (engelsk/spansk ch-ljod = tš)
 • fransk stemt j = ž
 • ng-ljod = ŋ (ny!)
 • ks-ljod = x (ny!)

Kannhenda eg hev gløymt eitkvart, men då uppdaterer eg. Dette gjeld ikkje sernamn!

Mun verta spanande.

Comments (3)