Archive for Træning

Svevn fyre træning

Eg hadde tenkt å byrja træna idag, men eg var for trøytt då eg vakna. Minner meg um at svevn er viktugast, dinæst mat, og so træning. So … sér ut til at eg lyt venda meg til eit svevnmynster … men kva skal eg velja?

  • Vanleg «statt-upp-same-tidi-kvar-dag-og-legg-deg-når-du-er-trøytt»-mynster
  • Tviphasesvevn

Mangphasesvevn er utelukka fram til jol. Tviphasesvevn gjer at eg kann vera uppe litt lengre, men at eg sjølvsagt lyt sova på dagen. Eg lyt velja snøgt.

Solskodingi gjeng forresten frametter, um enn seint. Det veld skyone som løyner soli for meg. Eg skal sjå i eitt minutt og tjuge sec. næste gong.

Advertisements

Kommenter innlegget

Ope sinn, gode haldningar og gode vanor

Eg tenkte på ei sak i dag: Er eg for «sutrut»? Svaret trur eg er «ja». Det lyt eg gjera noko med. I staden for å henga meg upp i ting som gjev låk kamma, skal eg freista framheva ting som gjev god kamma. Eg tala med ein kristen sauebonde frå Bjerkreim i dag (ikkje vondt meint, sjå fyrre setningi) um å eta kjøt. Som veggis(s :p) er eg sjølvsagt imot det. Jamvel hev eg no kome fram til at eg ikkje lyt klaga yver det, avdi det ikkje hjelper korsom er. Um eg då evlar tenkja gode tankar, kann det, som sauebonden sagde i ein annan samanheng, hjelpa meg til å gjera det betre på andre umråde au.

«Lev som dagen idag er den siste» – det hev eg tenkt litt på um ikkje eg skal freista lìva etter. Tenk so dumt um eg segjer noko stygt ved einkvan, og han dauder dagen etter!

Og so litt um Bibelen. Eg trur ikkje på det som stend der, men eg skal ganga ved at der finst koselege og gilde sogor å lesa. Jamvel er der fæle og ekle, men det er ei onnor sak.

Eg skal byrja træna att no: Sundag, tysdag, og torsdag skal eg jogga frå kring tjuge yver fem til ti på seks (på morgonen) vert det vel.

Eg hev forresten byrja so smått å læra Pāḷi, men me fær sjå kor langt eg dreg det. I morgon byrjar eg å meditera, trur eg, som den gode buddhisten eg gjerne vil verta.

No hev eg sét «Brui til Terabithia», og lyt berre segja at han fær ein seksar av meg. Odin hev skrive godt um honom for lenge sidan, og eg vart ikkje vonbroten. Lìvande og kjenslesterk var han.

God nott.

Comments (4)

Fyre tidi + berrføtt

Eg hadde tenkt å byrja ganga berrføtt, men det er litt kaldt no. Eg byrjar til våren; det er ein lùt av solskodingsprojetet.

Solskoding, ja. Eg klatra upp på Gråfjellet idag med Joar og Orvar, og me såg på soli i tie sekund. Sers lett, i røyndi – so no hev eg byrja fyrr eg hadde tenkt. Det sveid ikkje i augo som det gjer midt på dagen. I morgon skal eg sykla til skulen i staden for å jogga, so sér eg um eg skal halda fram med det. Det tek litt meir enn ein time til skulen, men eg reknar tvo timar, ettersom eg lyt koma fram fyrr soli renn.

Forresten, um alt gjeng etter planen, er eg ferdug i slutten av juni/byrjingi av juli, og då kjem sannsynlegvis Hira Ratan Manek til Noreg (han skal visst vitja mest alle londi i Europa i sumar). Det mun verta bra!

Comments (2)

My Personal Jesus

Roar Marton Barstad er avdelingarandsvarleg (elder eitkvart) på skulen min. I dag tala eg ved honom um eit mogeleg byte av programme-umråde! Dei som gjeng med meg på skulen veit at eg ikkje likar korkje rekning elder physique, so eit byte frå realfag til tungomålsfag hadde vore det beste som munde henda meg no – serskild ettersom eg ligg litt etter med leksone i båe fagi! Eg held på med andre året av spansk som programme-fag, og um eg fær taka tvo år med tysk i eitt (skal nog evla det – germansk formlæra er ikkje so gale), og få timetal for båe åri, slepp eg rekning og physique 4 evah lzzm!

Gjeng det, er Barstad My Personal Jesus … og um ikkje, My Personal Judas, men eg er optimist. No skal eg kosa meg med spanskleksom, men eg laut skriva dette no som eg hev fenge att netet her.

Eg hev byrja træna att, forresten. Tri gonger i vìkonne spring eg tri firaminuttsintervallar. Kjem nog i form att, skal me sjå! Talast!

Kommenter innlegget

Planar frametter

Innspìlet på fyrre innlegget mitt fekk meg til å tenkja. Det same gjorde denne artikkelen. Eg tenkjer mykje eldes, men no kom eg altso på noko lurt. For det fyrste lyt eg taka meg tid til å laga ei yversikteleg sida med lenker til alle freistnadane og fyretaki mine. For det andre lyt eg draga lærdom or artikkelen, elder rettare, denne setningi: «If I could go back [til træningi byrja] I would reverse the order entirely: I’d put sleep habits as priority one, followed by diet, and with exercise coming in third.» Skynar du det ikkje, lyt du fylgja med i engelsktimane på skulen.

Kva det tyder for meg, er at eg skal (1) få orden på svevnen min 😉 , (2) få orden på matvanone mine (vegetarianar elder veganar? Hmmm …), og (3) byrja træna att. Eg slutta træningi fyre sumaren og mangfasefreistnaden, men tok hana aldri upp att … på ein måte. Livskvaliteten mun auka um eg fær til alle tri, reknar eg med.

Vande: (1) Sofaen betre enn sengi => eg søv i sofaen … men: eg legg meg helst i ti-tidi, og dei andre gjer ikkje. (2) Eg kann lite um kosthald. (3) Eg er lat, og veit lite um træning.

Løysingar: (1) Få dei andre til å leggja seg tidlegare/taka sengi trass alt um dei ikkje legg seg. Andre: mangfasesvevn/tvifasesvevn! 😀 (2) Eg hev NurtritionData.com og Google! 😀 (3) Det betrar seg nog når eg kjem i gang med dei tvo hine, elder tvinger meg gjenom denne ei stund. Eg hev ei gymbok, og Google/Wikipedia. Eg hev trænt fyrr, og kann gjera det um att.

Vert trøytt snart … God nott!

Comments (6)