Archive for Solskoding

Utfordringaråret!

Elder kannhenda helder «fyrste utfordringaråret», ettersom eg hev tenkt å halda fram. (Kannhenda eg skal gjera ei «trettiårsprøva» på dette? XD)

Eg byrja dette året ved å vera rå i tretti dagar, og hev tri dagar att. No tenkjer eg halda fram med det kvar månad – altso utfordringane. Kvar nye månad skal eg byrja på ei ny prøva. Det er bra um eg byrjar fyrste dagen, men det gjer inkje um eg byrjar seinare.

I dag byrja(r) eg hugleidsloutfordringi (hugleidsla = «meditation») mi! Kvar dag skal eg hugleida tvo gonger, i minst fem minutt kvar gong. Dette er avdi det er betre å gjera det ofte og lite enn mykje på ein gong (som med so mykje anna), og det krev mindre viljastyrke å halda på i fem minutt enn tjuge. Målet er jo å verta betre, so det vert gildt å hugleida lenge.

Eg og Eiríkr hev tenkt å laga ein umsetjar frå engelsk til høgnorsk og (god) nynorsk – me lyt laga honom hin vegen au, sjølvsagt. Målet er å laga ei slags blanding millom tritrans.net og nynorskordboki på nett. Etter kvart mun me leggja til tyskt, spanskt, franskt, og fleire mål, um me idest. Me ynskjer au å laga eit brukende som kann lastast ned. Det skal vera ein ordumsetjar, so han kann nyttast ved skulaprøvor.

No hev eg nådd seks og eit halvt stundarbrot (minutt) i solarskoding! 😀

Advertisements

Kommenter innlegget

Råføde …

Eg hev ete rå mat i åtta dagar no. Baunor og ris freistar meg so jævlegt. Kannhenda eg skulde freista å venda meg av kokt mat litt etter litt i staden? Eg kann i alle høve ikkje få tak i baunor fyrr i morgon, so eg er rå framåt halv fira i morgon i minsto.

Rå mat er best til morgons, men til middag ynsker eg meg sårt baunor og ris med salat. Eg veit inst inne at eg ætler baunor av di eg er avhengug, men jamvel … Kannhenda eg skal utsetja å kaupa ris og baunor, berre utsetja og utsetja, heilt til det gjeng yver? Eg segjer til meg sjølv at ein vegansk diett held lenge for å evla mangfásesvevn, som eg lyt ganga ved er målet mitt. (Økolågisk) råføde er optimal vegandiett, men mykje vanskelegare å halda seg til. Ein lyt eta so jævla mykje!

Nokre råd åt meg?

Forresten, no hev eg nådd seks minutt på solarskoding. 🙂

Comments (4)

Svevn fyre træning

Eg hadde tenkt å byrja træna idag, men eg var for trøytt då eg vakna. Minner meg um at svevn er viktugast, dinæst mat, og so træning. So … sér ut til at eg lyt venda meg til eit svevnmynster … men kva skal eg velja?

  • Vanleg «statt-upp-same-tidi-kvar-dag-og-legg-deg-når-du-er-trøytt»-mynster
  • Tviphasesvevn

Mangphasesvevn er utelukka fram til jol. Tviphasesvevn gjer at eg kann vera uppe litt lengre, men at eg sjølvsagt lyt sova på dagen. Eg lyt velja snøgt.

Solskodingi gjeng forresten frametter, um enn seint. Det veld skyone som løyner soli for meg. Eg skal sjå i eitt minutt og tjuge sec. næste gong.

Kommenter innlegget

Buddhisme og svevnfreistnad

Eg hev funne ut at eg og buddhismen er samde um det meste, og reknar meg no sånn umlag for buddhist, elder i alle høve halv-buddhist. Noko av det eg og Buddha tenkjer likt um er synet på liv, etique, og moral.

Men, no hev eg byrja svevnfreistnaden att. Eg søv dimed tjuge minutt kvar fjorde time, og vonar eg kjem inn i det fyrr Mangfaldsseminaret. Hadde eit uhell på ein time i dag, men eg fann ut at det er ristingi frå téléphonen som vekker meg oftare enn sjølve ringingi, so det gjeld å hava honom på eit hårdt underlag. Det hadde eg ikkje ved middagstider i dag.

Solskodingi gjeng au greidt, men vêret øydelegg for meg. Eg skal sjå i eitt minutt næste gong eg fær høve til det, lengre hev eg ikkje kome. Teite skyer.

Kommenter innlegget

Fyre tidi + berrføtt

Eg hadde tenkt å byrja ganga berrføtt, men det er litt kaldt no. Eg byrjar til våren; det er ein lùt av solskodingsprojetet.

Solskoding, ja. Eg klatra upp på Gråfjellet idag med Joar og Orvar, og me såg på soli i tie sekund. Sers lett, i røyndi – so no hev eg byrja fyrr eg hadde tenkt. Det sveid ikkje i augo som det gjer midt på dagen. I morgon skal eg sykla til skulen i staden for å jogga, so sér eg um eg skal halda fram med det. Det tek litt meir enn ein time til skulen, men eg reknar tvo timar, ettersom eg lyt koma fram fyrr soli renn.

Forresten, um alt gjeng etter planen, er eg ferdug i slutten av juni/byrjingi av juli, og då kjem sannsynlegvis Hira Ratan Manek til Noreg (han skal visst vitja mest alle londi i Europa i sumar). Det mun verta bra!

Comments (2)

Solrenning + Dalane = «Hmm … upp klokka fira?»

Eg fann ut no at soli renn medan eg sit på bussen. 😦

Her er planen min:

  • Standa upp kvart på fira i staden for fem (eg skal freista mangfasesvevn fyrst, og sjå um eg slepp dette).
  • Sykla til skulen/der bussen køyrer forbi, alt etter når soli renn.
  • Når soli renn medan eg hev time, skal eg «ganga på dass»/spyrja um eg kann ganga ut ein tur.
  • Eg er so lur. 😉

Kom med framlegg!

Comments (1)

Heil solguden!

Eg kom yver denne forvitnelege sida – gjenom Steve Pavlina, sjølvsagt – idag. Verkar tryggare enn svevnfreistnaden, og eg er jo stødt uppe både fyrr og etter soli, so eg tenkjer freista solskoding.

Sjølve tilmåtingi tek nie (9) månader der ein skodar upp på soli medan ho gjeng upp. Ein byrjar med tie sekund, og legg til tie sekund kvar dag. Etter nie månader er det 44 minutt. Då skal ein hava betre hjernecapacitet, tankekraft, helsa, og ikkje turva eta!

Eg fører logg her på sida.

Kommenter innlegget