Archive for Brukende og sånn

Um du tenkjer kaupa domaine …

… er vvb.no no uppteke, so du lyt velja eit anna.

Odin hev gjeve meg rom på tenaren sin, og eg reknar med å vera budd um 1-3 dagar. Tusund takk, Odin! 😀

Eg tenkte lenge på kva mål eg skulde nytta, ettersom eg er so glad i norskt, endå fåe andre likar norsken min, men eg lova Nicholas Powiull å skriva um svevnfreistnaden min på engelskt, so då vert nog heile sida på engelskt, elder mun verta både måli.

Kall meg ein krakk, Pavlina-hermar, elder kva du vil, men eg hev tenkt å freista tena pengar på sida, slik at det dekkjer driftkostnadene. Det beste hadde jo vore å kunna lìva av blogging, som sume andre gjer, men fyrst og fremst er driftkostnadene målet.

Ynsk meg lukka til.

Advertisements

Comments (1)

Utfordringaråret!

Elder kannhenda helder «fyrste utfordringaråret», ettersom eg hev tenkt å halda fram. (Kannhenda eg skal gjera ei «trettiårsprøva» på dette? XD)

Eg byrja dette året ved å vera rå i tretti dagar, og hev tri dagar att. No tenkjer eg halda fram med det kvar månad – altso utfordringane. Kvar nye månad skal eg byrja på ei ny prøva. Det er bra um eg byrjar fyrste dagen, men det gjer inkje um eg byrjar seinare.

I dag byrja(r) eg hugleidsloutfordringi (hugleidsla = «meditation») mi! Kvar dag skal eg hugleida tvo gonger, i minst fem minutt kvar gong. Dette er avdi det er betre å gjera det ofte og lite enn mykje på ein gong (som med so mykje anna), og det krev mindre viljastyrke å halda på i fem minutt enn tjuge. Målet er jo å verta betre, so det vert gildt å hugleida lenge.

Eg og Eiríkr hev tenkt å laga ein umsetjar frå engelsk til høgnorsk og (god) nynorsk – me lyt laga honom hin vegen au, sjølvsagt. Målet er å laga ei slags blanding millom tritrans.net og nynorskordboki på nett. Etter kvart mun me leggja til tyskt, spanskt, franskt, og fleire mål, um me idest. Me ynskjer au å laga eit brukende som kann lastast ned. Det skal vera ein ordumsetjar, so han kann nyttast ved skulaprøvor.

No hev eg nådd seks og eit halvt stundarbrot (minutt) i solarskoding! 😀

Kommenter innlegget

Namnebytet er godkjent!

I går fekk eg brev um at namnebytet mitt er godkjent. Ettersom Skatteetaten nyttar Windows og eit dritbrukende, laut eg læra dei å skriva det. Brukendet kann ikkje lesa þ og ð, so eg spurde korleîs dei skreiv inn «Guðmundur» og slikt. Dei berre nytta vanleg d. (Skrivemåten av ð gjekk forresten fyrst yver til dh, og seinare d her til lands.)

Brukendet kann lesa í, ó, osb., men namnet stend slik: Vikthorr Veggiss Berurjodhr

Det er berre grunda låke brukende; eg heiter Víkþórr Veggiss Berurjóðr. Offisielt. 🙂

Comments (4)

30-dagarsprøva – frelse brukende

Heilt frå eg høyrde um Linux fyrste gong, hev eg ynskt å freista det. Eg gjorde franskleksone åt ein i klassen mot at han brann tvo plator åt meg: Ubuntu (Gutsy Gibbon på den tidi) og PCLinuxOS 2007. Då me sette i Ubuntu-plata, tok det ikkje lang tid fyrr eitkvart klikka (men det verka då eg freista seinare), so fyrste Linux’en eg freista skikkeleg, var PCLinuxOS 2007, og det er eg glad for; der var ein sers god rettleidar som fylgde med, og som eg lærte mykje av. Etter at eg hadde leika med PCLOS ei stund, installerte eg Ubuntu, som då var lettare, ettersom eg hadde lært litt um partitionar frå rettleidaren i PCLOS. Eg lika utsjånaden i Ubuntu betre, men avdi eg på den tidi ikkje hadde trådlaust netverkskort i det heile, og dimed laut finna meg i å nytta eit USB-kort i staden. PCLOS tok det utan vande, men det gjorde ikkje Ubuntu. So då enda eg upp med å køyra PCLOS og Windows heilt til eg fekk ei ny machine.

På den nye machini mi (som eg kalla «Kamma» då Ubuntu spurde meg um namn) freista eg få netverkskortet (eg lærte av Odin at Broadcom-kortet mitt er noko skit) til å verka, men fekk det ikkje til. I går installerte eg Ubuntu Intrepid Ibex, som Odin sagde munde hava betre studnad. Det hadde det. No hev eg trådlaust net i Ubuntu, og dimed kann eg nytta machini mi nett som fyrr, jamvel i Ubuntu.

Då byrjar eg ein månad der eg berre skal køyra frelse brukende, og ikkje starta Windows i det heile. Den einaste skilnaden eg kjem på no, er at eg lyt spela andre spel i Ubuntu. Elles kann eg nytta netet, skrivebrukende, og alt slikt nett som fyrr. Dette skal nog verta lettaste 30-dagarsprøva evah, lzzm. 🙂

Eg er på fira minutt på solskodingi, men grunna vêret, veit eg ikkje kva tid eg fær heldt fram.

Comments (5)